Vedtægter

Vedtægter for Næstved Idræts Forening

Hovedforeningen

§1.  Navn og hjemsted


Foreningens navn er Næstved Idræts Forening (i det følgende kaldet NIF), og dens hjemsted er Næstved Kommune.


§2.  Formål


NIFs formål er gennem alsidig idræt at give medlemmerne lejlighed til at anvende deres fritid på en sund og udviklende måde.


§3.  Tilhørsforhold


NIF er medlem af Næstved Idræts Union (NIU) og via sine afdelinger medlem af DIF og DGI gennem de derunder hørende specialforbund og er som sådan underlagt disses vedtægter.


§4.  Afdelinger og medlemmer


NIF består af afdelinger. I afdelingerne optages såvel aktive som passive medlemmer.


Som medlem kan enhver person optages, medmindre dennes forhold til andre idrætsforeninger - eller anden motiveret begrundelse - er til hinder herfor.


En afdeling kan slutte sig sammen med en selvstændig idrætsforening eller en afdeling under en sådan uden for NIFs regi. Sammenslutningen betragtes herefter som en ny afdeling, der træder i stedet for den eksisterende, med status både som afdeling under NIF og som afdeling under den selvstændige idrætsforening.


Nye afdelinger kan oprettes uden vedtægtsændringer eller afholdelse af ordinært/ekstraordinært repræsentantskabsmøde, men kræver hovedbestyrelsens godkendelse.


§5.  Tegningsret


Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere hovedbestyrelsesmedlem i forening. I formandens fravær er det næstformanden og dernæst kassereren.


Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede hovedbestyrelse.


Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


Hver afdeling arbejder økonomisk selvstændigt og kan i intet tilfælde forpligte hovedforeningen, hvis sådanne forpligtelser ikke på forhånd er godkendt af hovedbestyrelsen.


§6.  Repræsentantskabsmøde


Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes inden 1. marts. Det indkaldes med mindst 8 dages varsel i et eller flere lokale blade eller på forsiden af hovedforeningens hjemmeside eller ved udsendelse af e-mail til de af afdelingernes medlemmer, der har oplyst e-mailadresse. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal dog således, at der til en vedtægtsændring kræves 2/3 af de afgivne stemmer, hvorimod der til ophør af forening kræves ¾ af samtlige fremmødte stemmeberettigedes stemmer på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med 3 ugers mellemrum.


Stemmeberettigede er hovedbestyrelsen samt et antal repræsentanter fra hver afdeling efter følgende forholdstal:


1 - 100 aktive medlemmer 3 repræsentanter
101 - 300 aktive medlemmer 4 repræsentanter
301 - 600 aktive medlemmer 5 repræsentanter
601 - 1000 aktive medlemmer 6 repræsentanter
1001 og derover aktive medlemmer 7 repræsentanter


Ved opgørelsen af den enkelte afdelings medlemstal benyttes medlemstallet pr. 31. december det foregående år. Er en afdeling knyttet til mere end en hovedforening/afdeling, fordeles medlemstallet ligeligt mellem hovedforening/afdelingerne.


Dagsorden for repræsentantskabsmødet er:
1. Valg af dirigent.
2. Beretninger.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Eventuelt.


Stemmeret har alle repræsentanter, der er fyldt 16 år. Kun medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


Medlemmer, der ikke er til stede på det ordinære repræsentantskabsmøde, kan ikke vælges til noget tillidserhverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet.


Ulige år vælges formand, sekretær, en revisor, en revisorsuppleant, en fanebærer og en fanebærersuppleant.


Lige år vælges næstformand, kasserer, en revisor og en revisorsuppleant.


Funktionstiden er 2 år.


Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 3 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.


Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når hovedbestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 50 pct. af de stemmeberettigede repræsentanter skriftligt kræver det med angivelse af punkter til dagsordenen til afholdelse senest 1 måned efter begæringen. Det indkaldes som ordinært repræsentantskabsmøde.


§7 Hovedbestyrelsen


Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af forretningsudvalget og afdelingsformændene, dog kan en afdelingsbestyrelse udpege en fast suppleant til hovedbestyrelsesmøderne.


Forretningsudvalget består af hovedbestyrelsens formand, næstformand, kasserer og sekretær.


Forretningsudvalget, der er NIFs daglige ledelse, vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde.


Intet forretningsudvalgsmedlem kan være formand eller kasserer i en afdelingsbestyrelse uden dispensation fra hovedbestyrelsen.


Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen ud ad til, og denne skal ved alle henvendelser til offentlige myndigheder fra den enkelte afdeling holdes løbende underrettet herom på hovedbestyrelsesmøder, dog undtaget almindelige ansøgninger om aktivitets- og lokaletilskud.


Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af hovedbestyrelsesmedlemmerne er til stede.


På mødet fører sekretæren forhandlingsprotokollen, og beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed betragtes forslaget som faldet.


Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.


Hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne, er hovedbestyrelsen under ansvar over for repræsentantskabet bemyndiget til at træffe de fornødne afgørelser.


I øvrigt er hovedbestyrelsen bemyndiget til med bindende virkning for foreningens medlemmer at udstede ordensbestemmelser, reglementer m.v. samt til at optage de til foreningens drift nødvendige lån.


Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§8 Økonomi og regnskab


Hovedforeningens regnskab følger kalenderåret.


Kassereren fører specificeret regnskab over indtægter og udgifter samt formueregnskab.


Det reviderede regnskab forelægges på det ordinære repræsentantskabsmøde til godkendelse.


Hovedforeningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af hovedbestyrelsen indgåede gældsforpligtelser, for hvilke hovedforeningen alene hæfter med sin formue.


Hovedbestyrelsen er berettiget til at yde de enkelte afdelinger økonomisk støtte, men kan som betingelser herfor kræve, at den pågældende afdelings kontingent sættes i forhold til det økonomiske behov.


Hovedforeningen, hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget kan ikke disponere over midler, der tilhører en bestående afdeling.


Æresmedlemmer er kontingentfri i alle afdelinger.


§9 Emblemer og æresbevisninger


Æresmedlemskab:


Et medlem, der har ydet en helt usædvanlig, ekstraordinær indsats for foreningen eller en af dens afdelinger, kan af en enig hovedbestyrelse udnævnes til æresmedlem.


Æresmedlemskab medfører frit kontingent i samtlige afdelinger og giver gratis adgang til alle NIFs sportslige arrangementer med ledsager. Med æresmedlemskabet følger NIFs æresmedlemsnål.


Guldnålen:


Et medlem, der vinder et dansk mesterskab (under DIF) eller et højere rangerende mesterskab eller udtages til A-landshold, kan af hovedbestyrelsen tildeles NIFs guldnål.


Desuden kan guldnålen tildeles bestyrelsesmedlemmer og andre efter en større og længerevarende (mindst 10 år) indsats for foreningen eller en af dens afdelinger. Nålen tildeles af hovedbestyrelsen efter indstilling fra en af afdelingerne.


Guldnålen giver fri adgang til NIFs sportslige arrangementer med ledsager.


Hædersnålen:


De enkelte afdelinger kan med NIFs hædersnål hædre medlemmer eller andre, der har ydet en fortjenstfuld indsats (mindst 5 år) inden for afdelingen.
Nålene udfærdiges af NIFs hovedforening.


§10 Arena Næstved (Næstved Hallerne)


Ifølge Arena Næstveds vedtægter udpeges en person til bestyrelsen i Arena Næstved blandt alle brugere. NIF indstiller i fællesskab en person fra foreningen. Denne vælges ved almindeligt flertal på det sidste bestyrelsesmøde inden en ny periode begynder.


§11 Opløsning


På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der beslutter hovedforeningens ophør, afgøres evt. midlers anvendelse til idrætslige eller andre almenvelgørende eller almennyttige formål.


Afdelingerne kan fortsætte som selvstændige foreninger med nyt navn og egne midler.

Afdelinger

§12.  Navn og hjemsted


Afdelingernes nuværende navne er:


Næstved Basketball
Næstved Håndbold
Næstved Herlufsholm - Badmintonafdeling
Næstved Idræts Forening - Fodboldafdeling
Næstved Idræts Forening - Gymnastikafdeling
Næstved Idræts Forening - Rulleskøjteafdeling
Næstved Svømmeklub


Alle nuværende og fremtidige afdelingers hjemsted er Næstved Kommune.


§13.  Afdelingsbestyrelser


Hver afdeling ledes af sin afdelingsbestyrelse bestående af formand, evt. næstformand, hvis denne forefindes, kasserer og sekretær samt et af afdelingen selv fastsat antal bestyrelsesmedlemmer.


Hver afdelingsbestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden, som dog skal være i overensstemmelse med NIFs vedtægter.
Afdelingsbestyrelserne holder hovedbestyrelsen underrettet om afdelingernes arbejde bl.a. ved hovedbestyrelsesmøderne.


§14.  Tegningsret


Afdelingen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. I formandens fravær er det næstformanden og dernæst kassereren.


Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede bestyrelse.


Der påhviler ikke afdelingens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler afdelingen.


§15.  Generalforsamlinger


Afdelingerne afholder ordinær generalforsamling en gang årligt, og generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle afdelingens anliggender. Den indkaldes med mindst 8 dages varsel i et eller flere lokale blade eller på forsiden af afdelingens hjemmeside eller Facebook-side eller ved udsendelse af e-mail til de medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.


Alle bestemmelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og stemmeberettigede er både aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år. For medllemmer under 16 år kan stemmeretten overgå til én af forældrene. Hvis der i afdelingen er søskende under 16 år, kan begge forældre stemme. Dog kan ingen deltager i generalforsamlingen stemme med mere end én stemme. Kun medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare.


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Valgbare medlemmer, der ikke er til stede på den ordinære generalforsamling, kan ikke vælges til noget tillidshverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet.


Dagsorden for generalforsamlinger er:
1. Valg af dirigent.
2. Beretninger til godkendelse.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Eventuelt.


Ved valgene vælges det ene år: formand, sekretær, bestyrelsesmedlemmer, en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant.
Det andet år vælges: kasserer, bestyrelsesmedlemmer, evt. næstformand, en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant.


Funktionstiden er 2 år.


Hvert år vælges repræsentanter og suppleanter i prioriteret rækkefølge til hovedafdelingens repræsentantskabsmøde.


Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære afdelingsgeneralforsamling, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 25 pct. af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af punkter til dagsorden til afholdelse senest en måned efter begæringen. Den indkaldes som ordinær afdelingsgeneralforsamling.


§16.  Kontingent


Hver afdeling fastsætter selv sit kontingent og indskud ved indmeldelse på afdelingens ordinære generalforsamling. Afdelingsmedlemmer kan fritages helt eller delvis for kontingent.


Kontingent fra passive medlemmer tilfalder afdelingerne ubeskåret.


Hvis et medlem ved en kontingentperiodes udløb ikke har betalt sit kontingent, betragtes vedkommende som værende i restance.
Restancer skal meddeles de øvrige afdelinger.


§17.  Økonomi og regnskab


Afdelingernes regnskabsår fastsættes af de respektive bestyrelser.


Afdelingskassereren fører specificeret regnskab over indtægter og udgifter samt formueregnskab og medlemsfortegnelse.


Det reviderede regnskab aflægges på den ordinære afdelingsgeneralforsamling til godkendelse, og et eksemplar afleveres inden 8 dage til kassereren for NIF.


Til NIFs repræsentantskabsmøde, inden 1. marts, skal afdelingerne fremsende medlemstal pr. nærmeste 31. december til formanden for hovedbestyrelsen. Er en afdeling knyttet til mere end en hovedforening/afdeling, fordeles medlemstallet ligeligt mellem hovedforeningerne/afdelingerne.


§18 Medlemsindmeldelse


Ved optagelse skal opgives nødvendige data. Flytning skal straks meddeles til afdelingskassereren.


Under ansvar over for hovedbestyrelsen og det ordinære repræsentantskabsmøde kan en afdelingsbestyrelse nægte optagelse.


§19 Medlemsudmeldelse og udelukkelse


Udmeldelse skal ske til den pågældende afdelingskasserer senest 14 dage før en kontingentperiodes udløb.


Der betales kontingent for den periode, i hvilken udmeldelse finder sted.


Når et medlem er i kontingentrestance ud over en måned, kan afdelingsbestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende, som ikke kan optages på ny, før gælden er betalt.


I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Dog kræves, at mindst 2/3 af afdelingsbestyrelsens medlemmer har stemt derfor.


Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion endeligt afgøres af en ankeret, som er hovedforeningens forretningsudvalg, senest en måned efter bestyrelsens afgørelse.


Hvis vedkommende er medlem af en afdeling, dannet ved sammenslutning med en anden afdeling under en selvstændig idrætsforening, kan enten NIFs forretningsudvalg eller det tilsvarende organ i den selvstændige idrætsforening være ankeinstans.


Afdelingsbestyrelsen er pligtig til omgående at indberette om eksklusion til hovedbestyrelsen.


§20 Opløsning


Afdelingerne kan kun ophøre efter vedtagelse på to hinanden følgende afdelingsgeneralforsamlinger med højst 3 ugers mellemrum, når ¾ af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.


Afdelingens formue og rekvisitter tilfalder almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning


FÆLLESBESTEMMELSER


§21 Bemyndigelse


Hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne, er hovedbestyrelsen bemyndiget til at træffe de fornødne afgørelser. I øvrigt er hovedbestyrelsen bemyndiget til med bindende virkning at udstede ordensbestemmelser, specifikke krav om børneattester, reglementer m.v. for afdelingernes medlemmer samt at optage de til foreningens drift nødvendige lån.


§22 Fonde m.m.


Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne kan oprette fonde til særlige formål. Disse fonde administreres af det oprettende organ, som aflægger revideret regnskab på det ordinære repræsentantskabsmøde eller afdelingsgeneralforsamling.


Ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 23. februar 2000.
Ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 27. februar 2002.
Ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 17. februar 2014.
Ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 20. februar 2017.
Ændringer vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 15. maj 2019.

Ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 28. februar 2022.

Ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 22. februar 2024.