www.nifhovedforening.dk

Årsberetning

Her kan du læse formandens årsberetning ...

Årsberetning for året 2019

Der afholdes repræsentantskabsmøde mandag d. 17.02.2020 kl. 19.30 i NIFs klubhus.


Ved repræsentantskabsmødet den 13.2.2019 forelå ingen beretning for 2018, da formanden havde måtte melde afbud til repræsentantskabsmødet.

For så vidt angår Valg på repræsentantskabsmødet den 13.2.2019 kan følgende oplyses:


 1. Valg af Formand. David Sjelde (DS) genvalgtes som formand. DS havde forud for mødet meddelt, at han ønskede at fratræde, men det var ikke lykkedes at finde en afløser. DS fungerer derfor som formand, indtil en afløser er fundet, men da han er udstationeret i nogle år, må andre overtage de løbende arbejdsopgaver, ligesom der aktivt skal søges efter en anden formand.
 2. Valg af Næstformand (1 år). Vi har pt ikke nogen næstformand, og der blev heller ikke valgt nogen.
 3. Valg af Sekretær. Mia Møller genopstillede ikke, og posten står foreløbig åben.
 4. Valg af revisor. Torben Ravn blev genvalgt for en 2-årig periode.
 5. Valg af revisorsuppleant. Claus Møller blev genvalgt for en 2-årig periode.
 6. Valg af fanebærer. Claus Møller blev genvalgt for en 2-årig periode.
 7. Valg af fanebærersuppleant. I betragtning af antal arbejdsopgaver, blev der ikke valg til denne post.
 8. Valg af 3 medlemmer af Advisory Board i Arena. LH, Andreas Schertiger (AS) samt Peter Harsdal (PH) blev valgt.


Referat af møde i NIF hovedforening onsdag den 17. april 2019.

Da en del af posterne ikke blev besat på repræsentantskabsmødet, foretoges ingen konstituering. Formand David Schjelde er flyttet til Bukarest i Rumænien. Han har meddelt Leo, at han ikke kan være aktiv formand, men godt ville stå som ”passiv” formand. Det blev besluttet at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til afholdelse onsdag den 15. maj. Dagsorden til dette møde er valg af formand, næstformand og sekretær samt nye vedtægter.

De nye vedtægter er forud for det ordinære repræsentantskabsmøde i februar udsendt til afdelingernes formænd. Afdelingerne var blevet bedt om at behandle/kommentere vedtægterne i deres bestyrelse. Ændringerne er tilpasninger af NIF’s forhold til Arena Næstved og præciseringer.

Der har været mange møder om fordeling af haltider i hal 1, hal 2 og arenaen. Det er foreløbig endt med, at det maksimale årlige tilskud på 1,2 mio kr. fra kommunen til foreninger, der bruger arenaen, er blevet droppet. I stedet får foreningerne nu i alle 3 haller dækket 80% af lejen efter den såkaldte Næstved-ordning.

Der er fortsat diskussion om lejen i forbindelse med arrangementer som f.eks. gymnastikafdelingens årlige opvisning.

Nye vedtægter fremlægges til vedtagelse på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, se 2.


Det blev diskuteret, om vores navn fortsat skal skrives ”Næstved Idræts Forening” eller, som det står i det udsendte vedtægtsforslag, ”Næstved Idrætsforening”. I vores logo står det i tre ord. Der var ingen afklaring.

Det blev nævnt, at Næstved Boldklub har valgt at ændre logo og i sit nye logo lade NIF’s logo indgå. Der var diskussion om, hvorvidt boldklubben havde fået lov af NIF til dette. David havde kort nævnt over for Leo, at det havde været på tale. Men det er en ting, der p.g.a. af Davids flytning til Bukarest ikke var klarhed over. Der var stemning for at acceptere boldklubbens logo.

Speed Skater er interesseret i optagelse i NIF. Jesper Jensen fra Speed Skater var inviteret til mødet for en præsentation af foreningen, men Jesper Jensen dukkede ikke op.

Håndbold vil gerne stå for et klublokale i den tidligere restaurant i hal 1. Der mangler en aftale med Arena Næstved om varigheden af NIF’s gratis lån af lokalet samt i hvilket omfang arenaen kan gøre brug af lokalet ved større arrangementer i hallerne.

Håndbold, Leo Holm og direktør Jacob Brixvold bør holde et møde, hvor rammerne drøftes. I tilfælde af et positivt resultat, vil NIF bevilge 6-10 tusinde kroner til en arkitektskitse af indretningen af lokalet.

Den 15.5.2019 blev der afholdt Ekstraordinært repræsentantskabsmøde med følgende dagsorden:


 1. Valg af dirigent
 2. Indkomne forslag
  Vedtægtsændringer
 3. Valg
  Valg af formand
  b. Valg af næstformand
  c. Valg af sekretær
 4. Eventuelt


2. Indkomne forslag
a) Vedtægtsændringer
Hovedbestyrelsens forslag til vedtægter og fodboldafdelingens bemærkninger hertil blev gennemgået og drøftet.
Resultatet heraf kan ses i her, og på det grundlag vedtog repræsentantskabet et nyt sæt vedtægter for hovedforeningen og afdelingerne.

3. Valg
a) Valg af formand
Leo foreslog Allan Dinesen som formand.
Der var ingen andre kandidater.
Allan gjorde opmærksom på, at han godt vil være formand, men det var fordi, der ikke var fundet andre kandidater.
Allan blev valgt som formand for 2 år (formanden på valg i ulige år)

b) Valg af næstformand
Leo oplyste, at hovedbestyrelsen ikke havde nogen kandidater.
Repræsentantskabet havde heller ingen kandidater.
Hovedbestyrelsen blev bemyndiget til at vælge en næstformand, såfremt der blev fundet en kandidat.

c) Valg af sekretær
Leo foreslog Henrik Hansen som sekretær.
Der var ingen andre kandidater.
Henrik blev valgt som sekretær for 2 år (sekretæren på valg i ulige år)

4. Eventuelt
Under eventuelt blev drøftet ”Klubhus-projektet” i den gamle restaurant i Hal 1.
Finn Jensen (formand for Næstved Herlufsholm Håndbold) deltog i repræsentantskabet i stedet for Peter Harsdal.

FJ informerede om NHHs bestyrelses behandling af projektet. NHH har et ønske om at få samlet mere af afdelingens trænings- og turneringsaktiviteter i Arena Næstved (alle tre haller), i stedet for som det er i dag, hvor der benyttes mange haller i kommunen. I denne forbindelse er NHH villig til at bruge nogle ressourcer på at få søsat projektet, herunder være drivkraft i at få igangsat ansøgninger til fonde m.m.

I forhold til sidste hovedbestyrelsesmøde i NIF, hvor det blev aftalt, at der skulle indhentes et bedre beslutningsgrundlag fra Arena Næstved og Jacob Brixvold, var der forud for repræsentantskabet udsendt et såkaldt ”Dealmemo” udarbejdet af JB. Memoet blev gennemgået, og der var nogle spørgsmål om primært den økonomiske udformning af teksten.

Der var fortsat generel opbakning til projektet og også til, at NHH fik et mandat til at begynde en ansøgningsproces til fonde m.m. i NIF Hovedforenings navn.

Finn Jensen og Leo Holm fik samtidig til opgave at få skabt mere klarhed over det foreliggende aftaleudkast, herunder de økonomiske forpligtelser.

Hovedbestyrelsen gav tilsagn til, at beløbet afsat på sidste møde op til 10.000 kr. kunne frigives til brug for en arkitekt, der kunne fremstille nogle professionelle tegninger, til brug for den videre proces. FJ er tovholder herpå.

HB-mødet den 16.10.2019:
Finn Jensen orienterede om status på projektet. Der er til dato indkommet 350.000 kr. i tilskud som er øremærket til projektet. Der er fortsat en række forhold, der skal undersøges nærmere og der er aftalt møde med Jacob Brixvold den 29. oktober 2019. Se vedlagte status orientering.

HB-mødet den 11.12.2019:
Der er indsamlet 350.000,- kr. fra DGI og Trelleborgfonden. 7.500,- er brugt til rådgivning om indretning af lokalerne.

Der pågår møder med Arenaens direktør om husleje, driftsudgifter og tidshorisont for lejemålet. Det skal på plads, før der tages endelig stilling. Flere modeller blev luftet. Ingen var imod, men der var forbehold. Der var stemning for under alle omstændigheder at beholde lejemålet i klubhuset, Rolighedsvej 18. FJ og LH arbejder videre.

Peter Harsdal fra NHH er udtrådt af NHH’s bestyrelse. Peter blev i foråret valgt som en ud af tre medlemmer til Arena Næstveds Advisory Board. Der var enighed om at spørge Henrik Bach, om han vil (gen) indtræde i AB. Finn Jensen tager kontakt til HB.

Henrik Bach har takket ja til pladsen i Advisory Board.
LH orienterede om Arena Næstveds struktur, herunder AB’s rolle og medlemmer

Næstved IF Fodbold
Næstved IF Fodbold kunne i 2019 fejre 80-års fødselsdag. Det markerede klubben med indførsel af et fælles klublogo i amatørafdelingen og den professionelle afdeling. Det har den betydning, at nu har vi det samme logo på brystet, uanset om du spiller U7 eller 1. division. Samtidig spiller alle i det samme kamptøj. Samarbejde mellem amatørafdelingen og den professionelle afdeling er rigtigt positivt, og vores egne talenter en del af 1. holds truppen, og der satses på at udvikle egne spillere.

Næstved IF Fodbold er løbende i gang med at forbedre rammerne på alle fronter. Opkvalificering af vores cafe, Nøglebriksystem i hele klubben med mange muligheder for styring af vores døre. Dette betyder, at vi sparer på vores frivillige, da systemet selv kan låse og åbne.

Sammen med DBU har Næstved IF Fodbold været en del af et pilotprojekt, hvor klubber i nærområdet møder hinanden i en FIFA-turnering spillet på PlayStation. Det er en breddeturnering, og projektet fortsætter i 2020.

Næstved IF Fodbold har i 2019 sat gang i et forløb for at få piger til klubben igen, forløbet fortsætter i 2020.

Igen i 2019 afholdte Næstved If Fodbold ”Storebede dags Cup” med omkring 240 deltagende hold. Stævnet er med til at sætte Næstved på fodboldkortet med mange deltagende hold på alle niveauer.

Næstved IF Fodbold kom ud med et overskud på ca. 180.000 i Regnskabsåret 2018/19.

NIF svøm
NIf svøm har i sidste sæson haft stor fremgang på medlemstal. Afdelingen er de seneste 2 år steget med ca. 500 medlemmer og er for første gang - måske nogensinde - større end HG målt på medlemstal.

Nif og Hg har besluttet at påbegynde en sammenlægning af de to klubber. Det blev godkendt på begge generalforsamlinger, at bestyrelserne i de to klubber må arbejde videre mod en fuld fusion senest i august 2022.

Det er meningen, at de to eliteafdelinger stiller op som samlet hold allerede i august 2020.

Vi har mange dygtige svømmere i NIF, og flere end nogensinde har kravtider til de nationale mesterskaber både på Kort- og langbane. Resultatmæssigt fik en pige en bronzemedalje til Østdanske juniormesterskaber - det er ikke sket i nyere tid.

Ligeledes har afdelingen lige fået både en sølv- og en bronzemedalje til de danske årgangsmesterskaber. Dette betyder, at vi som klub markerer os helt fremme.

Det er også rigtig flot, at NIF svøm var repræsenteret af hele 2 svømmere til årgangssamlingen i Herning, hvor de 5 bedste svømmere i hver region bliver samlet af dansk svømmeunion. Det er simpelthen så flot.

Til sidst skal det nævnes, at afdelingen er kommet med i Næstved Kommunes byggeudvalg. Her er man i gang med drøftelserne omkring det nye vandkulturhus, der skal stå færdig ved Stenlængegård i efteråret 2023. Det bliver et meget spændende arbejde at følge.

NIF Basketball
Her et par ord fra Basketball.

I Næstved Basketball har vi en god sæson, hvor det endelig er lykkedes at etablere et hold for piger, - det er i aldersgruppen U13. Holdet har spillet en del kampe og har klaret sig godt. Det er også lykkedes at fastholde U7 nanobasket holdet, som blev etableret sidste sæson. Ellers er afdelingen også stærkt repræsenteret i U15 aldersgruppen, og afdelingen har stadig sit førstehold hos herre seniorer i landets næstbedste række, - 1. division.

Bestyrelsen i Næstved Basketball er velfungerende med 8 medlemmer, som har delt alle arbejdsopgaverne fornuftigt op imellem sig.

Afdelingen har i denne sæson indgået en aftale med Sportyfied.dk, - hvorefter medlemmer kan købe klubtøj og andre varer med vores logo på, samt spilleres eget navn og trøjenummer.

Mellem jul og nytår 2019 deltog klubben igen i den traditionsrige turnering Limfjordscup.


Allan Dinesen, formand

Arkiv

Se tidligere beretninger


Næstved IF - en organisation i bevægelse

KONTAKT OS

NIF Hovedforening


post@nifhovedforening.dk

www.nifhovedforening.dk

Copyright © All Rights Reserved